In 88% van onze opdrachten worden de afspraken tussen partijen nageleefd. Zonder onze hulp is dat minder dan 50%.
Zelfs een vonnis scoort lager.

Niet voor niets worden mediation en/of bemiddeling steeds meer toegepast op een moment dat er een conflict is of dreigt tussen partijen in de bouw, infra en vastgoed. Oplossen van een conflict waarbij mediation of bemiddeling wordt gebruikt gaat sneller en door het ontbreken van juridische begeleiding is het ook veel goedkoper.

Wat is bouwmediation?

Meestal worden conflicten opgelost door het inschakelen van een derde partij zoals een arbiter, rechter of deskundige die over de uitkomst van het conflict beslist.

Bij mediation lossen partijen het conflict zelf op, waarbij een neutrale derde, de bouwmediator, partijen helpt bij het op gang brengen van de onderhandelingen en het afronden en vastleggen van de afspraken.

Kenmerkend voor mediation is dat partijen zelf hun belangentegenstelling door onderhandelen weten te overbruggen en er gezamenlijk proberen uit te komen.

Bij mediation blijven partijen eigenaar van hun probleem én van de oplossing. Er is - in tegenstelling tot een juridische procedure - geen sprake van een winnaar en een verliezer, maar beide partijen bereiken samen een voor elk bevredigende oplossing. 

De bouwmediator is een onafhankelijke en neutrale procesbegeleider. De mediator bewaakt de voortgang van het proces en zorgt voor handhaving van de vertrouwelijkheid.

Met bouwmediation bereiken partijen een oplossing die voor alle partijen acceptabel is. 

Wat is bouwbemiddeling?

Bij bouwbemiddeling treedt de bemiddelaar actief, initiërend en zo nodig sturend op om partijen te helpen om hun geschil snel, gestructureerd en professioneel op te lossen.

Ook bij bouwbemiddeling blijven partijen zelf eigenaar van hun probleem én van de oplossing. Het verschil met mediation is met name dat de bemiddelaar, behalve met het proces, zich ook inhoudelijk mengt in het overleg over de oplossing van het geschil.

Bouwbemiddeling neemt dus eigenlijk een positie in tussen mediation en arbitrage. De vertrouwelijkheid van wat er wordt besproken blijft echter onverkort van kracht.

Ook met bouwbemiddeling komen partijen tot een oplossing van het conflict die voor hen acceptabel is. 

Bouwbemiddeling is een bewezen en efficiënt instrument om een conflict op te lossen. De methode biedt procesmatige en inhoudelijke hulp, via een actieve en deskundige bouwbemiddelaar.

De aanpak blijkt goed aan te sluiten bij de wensen van partijen in bouw, infra en vastgoed en past ook goed bij de aard van de conflicten. Zij is altijd multi-disciplinair: juridische, contractuele, financiële, technische, commerciële en communicatieve aspecten spelen onder meer een rol.

Hoe verloopt een mediation/bemiddeling?

Partijen, die een geschil hebben, zoeken een voor de bouw gespecialiseerde bouwmediator of -bemiddelaar. De mediator overlegt met partijen over hun bereidheid deel te nemen en neemt kort kennis van ieders positie en formulering van het conflict. Op basis hiervan wordt een conceptovereenkomst met de mediator of de bemiddelaar opgesteld. 

Voor het eerste gesprek ontvangen partijen de conceptovereenkomst en de spelregels voor de mediation of de bemiddeling. Deze stukken worden aan het begin van het eerste overleg kort besproken. De overeenkomst wordt door partijen en mediator/bemiddelaar getekend.

Bij het eerste gesprek ligt het accent op het verkennen van het conflict. Hoe wordt dit door partijen gezien? Hoe is het ontstaan? Wie zijn er bij betrokken? Wat zijn de eventuele gevolgen? Zijn de aanwezigen beslissingsbevoegd? Op grond van deze verkenning wordt een planning gemaakt over de aanpak.

Daarna onderzoeken partijen - gezamenlijk dan wel in afzonderlijke gesprekken met de bouwmediator of bemiddelaar - de achterliggende oorzaken van het conflict en de belangen van de partijen. Vervolgens worden de mogelijkheden om tot oplossingen te komen in kaart gebracht.

De mediator of bemiddelaar denkt als bouwdeskundige mee bij het vinden van creatieve oplossingen. Juist het inzetten van een procesbegeleider met inhoudelijke kennis levert een meerwaarde.

Uiteindelijk leidt dit tot een oplossing die voor partijen acceptabel is en liefst beter dan het minimum dat zij oorspronkelijk acceptabel vonden. Datgene wat partijen overeenkomen wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst die door hen wordt getekend. 

Komen de partijen er niet uit dan kan de mediator of bemiddelaar suggesties doen over verdere mogelijkheden voor geschiloplossing.